Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”), zasady dostępu do Danych Osobowych, sprostowania Danych Osobowych i usunięcia Danych Osobowych przez klientów (dalej jako: „Klienci”) spółki pod firmą: „Envio Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowa” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 21, 85-097 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 9532640176 oraz numer REGON: 341473272 (dalej jako: „Envio Group”, „Administrator”).
  2. Każdy Klient ma możliwość odczytu i ściągnięcia Polityki na swoje urządzenie oraz dokonania jej wydruku.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
  1. Envio Group jest administratorem Danych Osobowych Klientów.
  2. Kontakt z Envio Group możliwy jest:
   1. telefonicznie pod numerem: +48 52 307 02 07
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie: biuro@enviogroup.pl
   3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w witrynie: www.wycentransport.pl;
   4. listownie, na adres: ul. Jagiellońskiej 21, 85-097 Bydgoszcz.
  3. Z Envio Group Klienci mogą się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
  1. Envio Group świadczy na rzecz Klientów usługi najmu pojazdów (dalej jako: „Usługi”).
  2. Dane Osobowe Klientów przetwarzane są przez Envio Group dla wymienionych poniżej celów i w oparciu o wymienione poniżej podstawy prawne:
   1. w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Envio Group na rzecz użytkownika lub zainteresowania takimi usługami – Dane Osobowe są przetwarzane w celach dotyczących realizacji tych usług przez Envio Group na rzecz użytkownika lub przedstawienia oferty dotyczącej realizacji takich usług przez Envio Group na rzecz takiego użytkownika, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. dla celów komunikacji i odpowiedzi na zapytanie, której dotyczy kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
   3. w przypadku zapisania się przez użytkownika do newslettera za pomocą formularza zapisu do newslettera – Dane Osobowe przetwarzane są dla celów wysyłania informacji handlowych przez Envio Group, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. Dane osobowe są przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu: poprawy stosowanych funkcjonalności i poprawy korzystania z Serwisu, stworzenia dla użytkowników najlepiej dostosowanej oferty;
   5. Dane Osobowe są przetwarzane dla celów ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Envio Group, w tym w procesie rozpatrywania reklamacji, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie jego praw i odpowiedzi na zgłoszone wobec Envio Group roszczenia;
   6. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Envio Group, w tym dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji użytkownika za pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Envio Group lub też zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Zakres Gromadzonych przez Envio Group Danych Osobowych
  1. Zakres udostępnianych Envio Group przez Klientów Danych Osobowych obejmuje:
   1. imię i nazwisko/ nazwa firmy;
   2. numer telefonu;
   3. adres e-mail;
  2. W razie zaistnienia konieczności pozyskania dodatkowych Danych Osobowych, niewskazanych w pkt 4.1 powyżej, Envio Group uzyska dodatkową zgodę od Klienta na gromadzenie Danych Osobowych.
 5. Okres przechowywania Danych Osobowych
  1. Okres przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Envio Group zależeć będzie od celu przetwarzania:
   1. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych dla celów realizacji Usług Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla jej wykonania;
   2. w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia się roszczeń z tego tytułu;
   3. w sytuacji świadczenia Usług na rzecz Klientów – przez okres 6 (słownie: sześciu) lat, z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
  2. Dane Osobowe przetwarzane będą tylko przez okres konieczny do wykonywania uprawnień związanych z celem na jaki dane zostały zebrane i w zakresie w jakim jest to dopuszczalne i wymagane przez odpowiednie przepisy.
  3. Dane Osobowe podane w celu rozpatrzenia zgłoszenia/wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów, a dane przetwarzane w celach marketingowych lub statystycznych – do czasu wycofania zgód lub wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych
  1. Dla Envio Group bezpieczeństwo Danych Osobowych Klientów jest bardzo ważne. Envio Group dokłada wszelkich starań, by chronić Dane Osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Osobowych Klientów. Envio Group przetwarza Dane Osobowe Klientów wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce oraz z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  2. Dostęp do Danych Osobowych Klientów udzielany jest wyłącznie:
   1. pracownikom Envio Group których dostęp jest konieczny w celu realizacji Usług na rzecz Klientów i wyłącznie w sposób opisany w Polityce;
   2. podmiotom, których dostęp jest konieczny w celu świadczenia Usług na rzecz Klientów i wyłącznie w sposób opisany w Polityce i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   3. podmiotom zewnętrznym, tylko w niezbędnym zakresie tj. w szczególności dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne – w zakresie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   4. podmiotom, którym przekazanie danych jest bezwzględnie nakazane ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 7. Informacja o dowolności podania Danych Osobowych

Envio Group informuje Klientów, iż podanie przez nich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym brak podania Danych Osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie Usług przez Envio Group na rzecz Klienta.

 1. Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych
  1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Envio Group każdemu Klientowi przysługuje prawo do:
   1. informacji o przetwarzanych przez Envio Group Danych Osobowych;
   2. dostępu do swoich Danych Osobowych;
   3. sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych;
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;
   5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
   6. wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych. Skargi należy kierować na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Rodzaje Plików Cookies i sposób ich wykorzystywania w ramach Serwisu
  1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies („dalej jako: „Pliki Cookies”):
   1. stałe –  Pliki Cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach Plików Cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator odsyła do instrukcji konkretnej przeglądarki internetowej, którą można wyszukać przy pomocy wyszukiwarki google: https://www.google.pl/, natomiast linki do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdują się w pkt 9.4 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu;
   2. sesyjne– są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   3. zewnętrzne (third party cookies) – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pozwalają również ocenić skuteczność działań Administratora. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej Plików Cookies, stosowanej przez Administratora.
  2. Pliki Cookies można podzielić ze względu na ich ingerencję w prywatność Użytkownika w następujący sposób:
   1. niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik, w tym usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
   3. analityczne” / „wydajnościowe” Pliki Cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc Administratorowi zrozumieć w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc w dostosowaniu stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych Plików Cookies, Administrator nie będzie wiedział, kiedy Użytkownik odwiedził witrynę, ani nie będzie w stanie monitorować jej działania. Bez tych Plików Cookies niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
   4. reklamowe” Pliki Cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem zewnętrznych Plików Cookies, umieszczanych za pośrednictwem aktualnej strony Administratora przez dostawców reklamowych Administratora. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te Pliki Cookies nie uniemożliwia korzystania z Serwisu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych Plików Cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
  3. Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może, w każdym czasie, zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
  4. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w Państwa przeglądarce internetowej.  W przypadku wskazanych poniżej przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień Plików Cookies mogą Państwo znaleźć na następujących stronach:
   1. w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
   2. w przeglądarce Chrome:
   3. https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;
   4. w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies;
   5. w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach Plików Cookies znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android);
   6. w zakresie Google Analytics – mogą Państwo skorzystać z opcji zablokowania działania Plików Cookies w ramach funkcji opt-out, którą można pobrać ze strony: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być gromadzone i przechowywane Pliki Cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _gat, _ga, _gid), Amplitude (pliki zawierające w nazwie amp_a7dc2) oraz narzędzi Facebook. Google Analytics umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na stronach Serwisu, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator może poprawiać strony internetowe Serwisu i uczynić je bardziej interesującymi dla Użytkowników. Facebook umożliwia wyświetlanie treści reklamowych opartych o zachowania Użytkowników Serwisu. Uzyskane przez Google, Amplitude i Facebook poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej mogą być przekazywane do USA i tam zapisywane, jednak są to podmioty nieobjęte obowiązkiem spełnienia standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania Plików Cookies. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez Pliki Cookies i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  5. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zaakceptowanie bądź odmowę przyjmowania Plików Cookies, w tym częściowe ograniczenie Plików Cookies. W celu ograniczenia lub wyłączenia Plików Cookies należy zmienić preferencje przeglądarki używanej przez klientów Administratora.
  6. Pliki Cookies używane przez Administratora w Serwisie są bezpieczne dla urządzeń używanych przez klientów Administratora.
  7. W Serwisie wykorzystywana jest konwersja rozszerzona wykorzystywana przez Google polegająca na przesyłaniu zaszyfrowanych danych Klientów do systemu. Dane te nie są dla nikogo widoczne, a w bazie są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie analizy efektywności działań marketingowych, odbywa się tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych Użytkownika.
  8. Administrator wykorzystuje w ramach Serwisu poniższe Pliki Cookies:
   Dostawca cookiesPliki CookiesWażnośćTyp
   FacebookRóżne typy plików stosowanych przez dostawcę – m.in. narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w Serwisie.co do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies
   Google AnalyticsRóżne typy plików stosowanych przez dostawcę – m.in. wykorzystywane przez Google Ireland Limited w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez klientów Envio Group.co do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies
   Google AdsRóżne typy plików stosowanych przez dostawcęco do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies
   WordPressRóżne typy plików stosowanych przez dostawcę w ramach których przechowywane są informacje, które pomagają obsługiwać Serwisco do zasady wygasają z upływem 2 latthird party cookies
 3. Zakres i Cel wykorzystania Plików Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w Serwisie w zakresie emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam oraz używania narzędzi reklamowych.
  2. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w Serwisie w celu:
   1. konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania zawartości Serwisu do preferencji klientów Envio Group;
   2. przechowywania informacji pomagających obsługiwać Serwis;
   3. udoskonalania Serwisu poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla klientów Envio Group;
   4. tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. W przypadku wdrożenia w Witrynie plików Google Analytics w połączeniu z innymi usługami reklamowymi Google Ireland Limited, w celu rejestrowania dodatkowych identyfikatorów reklamowych.
  3. Dane gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są anonimowe.
  4. Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  5. W celu urzeczywistnienia niektórych działań marketingowych Administratora, a mianowicie reklamy behawioralnej, Administrator może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących Klientów w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu Klientowi treści reklamowych, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji Klienta reklamy. W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem Cookies) może obejmować również profilowanie Klientów, przy czym warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie Cookies, która może być w każdym czasie wycofana wycofanie zgody dotyczącej Cookies spowoduje zaprzestanie ww. profilowania. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) nie będzie wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 4. Postanowienia Końcowe
  1. Podział Polityki na punkty oraz nadanie poszczególnym punktom tytułów ma jedynie znaczenie porządkujące i nie powinno wpływać na ich wykładnię.
  2. Polityka w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 27.10.2022 r.
  3. Wszelkie, uwagi, opinie oraz informacje można kierować za pomocą zakładki KONTAKT znajdującej się na stronie www.wycentransport.pl.